Bischitz Johanna Központ

Adatvédelmi tájékoztató

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Bischitz Johanna Központ, Adatkezelő) sokrétű feladata teljesítése során szervezeti egységei, ügyfelei, támogatottjai és családtagjai, látogatói, szerződő partnerei, a munkavállalók és önkéntesek, tehát az állampolgárok széles körének személyes adatait kezeli. Ezek az állampolgárok az adatkezelés érintett személyei.
Az Adatkezelő követi az Európai Parlament és a Tanács EU 2016/689 Rendelete, a GDPR és az ennek alapján módosított 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (a továbbiakban Infotv) – rendelkezéseit, honlapján közzéteszi az Adatvédelmi Tájékoztatót, annak kinyomtatott példányát hozzáférhetővé teszi a központi irodája titkárságán, hogy az bárki számára elérhető és megismerhető legyen. Az Adatvédelmi Tájékoztató könnyen áttekinthető formában tartalmazza a Bischitz Johanna Központ adatkezelési elveit, céljait, jogalapjait, az érintettet megillető jogokat és az ezekhez kapcsolódó jogorvoslati lehetőségeket.
Adatkezelő:
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
1072 Budapest, Nyár utca 7.
Adatkezelési ügyekben képviseli: Farkas Tünde
Törzskönyvi azonosító szám: 507224
ÁHTI: 752842
Telefon:+361 4133656
E-mail: [email protected]
Honlap: www.bischitz.hu
Adatvédelmi tisztviselő: dr Tocsef Eszter
Elérhetősége: [email protected]
1. Az adatkezelés célja, tárgyi hatálya, jellege
Az adatkezelést kizárólag meghatározott célból végezheti az Adatkezelő. Az adatkezelés tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő által ellátott feladatok során megvalósított minden olyan tevékenységre, folyamatra, eljárásra, amikor a GDPR 4. cikk 1. és 15. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.
“személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
A tárgyi hatály az Adatkezelő egészségügyi és szociális szolgáltatásaihoz kapcsolódóan egészségügyi adat kezelésére is.
“egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
“Közérdekű adat”: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
“Érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható személy.
2. Az adatkezelési elveink
A Bischitz Johanna Központ betartja a GDPR és az Infotv előírásban rögzített adatkezelési elveket, ezek közül a legfontosabbak a következők:
– Tisztességes adatkezelés elve (jogszerűség, átláthatóság)
– Szükségesség elve, minimalizálás és adattakarékosság elve
– Adatminőség elve(pontosság)
– Adatbiztonság elve
3. Az adatkezelés jogalapja
Személyes adatot csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal szabad kezelni. A GDPR rendelkezése szerint a következő hat jogalapból legalább az egyik jogalapnak érvényesülnie kell a jogszerű adatkezeléshez:
– Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Ilyen például a papír alapú vagy online regisztráció, jelentkezés a nyílt adományozás.
– Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. Ilyen például szerződő partnereink képviselői, kapcsolattartói adatainak kezelése.
– Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyen például a munkajogi vagy számviteli jogszabályok betartásához szükséges adatkezelés.
– Az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Ilyen például a megfigyelő kamera vagy egyéb biztonsági rendszer működtetése.
– Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az Adatkezelő tevékenységét számos jogszabály irányítja ezen a téren, ez kötelező adatkezeléssel jár.
– Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ilyen például a folyamatos kapcsolattartás az érintettel, az ügyfelekkel, a hozzátartozókkal.
4. Az adatkezelés főbb területei:
Az Adatkezelő munkavállalói, a működéséhez egyéb módon kapcsolódó magánszemélyek személyes adatai;
Szerződéses partnerek vezetőinek, kapcsolattartóinak személyes adatai;
A főbb tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelések;
Ezek:
Védőnői szolgálat
Gyermek- és ifjúsági alapellátás
Felnőtt egészségügyi alapellátás
Szájsebészet és fogászati röntgen
Otthoni szakápolási szolgálat
Bölcsődei ellátás
Család- és gyermekjóléti központ
Pszichiátriai betegek nappali klubja
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Idősek nappali klubja
Idősek bentlakásos otthonai
Fejlesztési csoport
Képzési csoport
Projekt csoport
Az adatkezelő elfogad adományokat, az Adományozó dönt arról, hogy a személyes adatait az Adományozott nyíltan vagy zártan kezeli.
5. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő egyes adatkezelési feladatok végrehajtására Adatfeldolgozókat bízhat meg. Ilyenek elsősorban az informatikai, távfelügyeleti, személy- és vagyonbiztonsági, jogi és egyéb speciális feladatok ellátására adott megbízások. A megbízó köteles meggyőződni arról, hogy az Adatfeldolgozó ismeri és betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat. Az Adatfeldolgozók listáját az Adatkezelő titkárságán találja.
6. Az érintett jogai és a jogérvényesítés lehetőségei
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja:
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az Adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kaphat (előzetes tájékozódáshoz való jog),
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátja (hozzáféréshez való jog),
c) kérelmére személyes adatait az Adatkezelő helyesbíti, illetve kiegészíti (helyesbítéshez való jog),
d) kérelmére személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
e) kérelmére személyes adatait az Adatkezelő töröli (a törléshez való jog),
f) a Hatóság eljárását kezdeményezheti (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
g) a bíróság eljárását kezdeményezheti (bírósági jogorvoslathoz való jog).
7. Hova forduljon az érintett, ha a fenti jogait gyakorolni kívánja, vagy kérdése, észrevétele van?
 – Keressen minket közvetlenül a fenti postai címen, telefonszámon, e mailben vagy személyesen. Kérését a lehető leghamarabb, de legfeljebb 25 nap elteltével igyekszünk teljesíteni, az eljárásról írásban tájékoztatást adunk.
– Ön az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült problémájával közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőhöz is fordulhat. Az adatvédelmi tisztviselő olyan független személy, aki az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét figyelemmel kíséri, a jogi megfelelés érdekében a megbízójának tanácsot ad, támogatást nyújt az érintett megkeresésével kapcsolatos eljárásban és kapcsolatot tart az adatvédelmi hatósággal. Adatvédelmi tisztviselő (DPO): dr Simó Veronika
E-mail:[email protected]
 – Amennyiben Ön az adatkezelésnél jogszabálysértést észlel vagy kifogása van az adatkezeléssel kapcsolatos eljárást illetően, panasszal élhet az Adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.(NAIH)
A NAIH elérhetőségei: Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +361 391-1410
E-mail: [email protected]
URL: http://www.naih.hu
 – Ön kártérítési igényt nyújthat be és sérelem díjat is követelhet a bíróságon.
8. Az adatkezelés időtartama:
Az Ön személyes adatait csak a szükséges és törvény által előírt határidőig tároljuk, azt követően töröljük.
9. Adattovábbítás
Az érintettek személyes adatait a törvényi kötelezettségek teljesítését túlmenően harmadik félnek nem továbbítjuk, nem adjuk ki.
10. Adatbiztonság
Az érintettek személyes adatait bizalmasan kezeljük.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a tevékenysége során az egyes szervezeti egységek, ágazatok munkatársai vagy egyéb jogviszony alapján feladatokat ellátó személyek az adatkezelés felelősségének tudatában, a szigorú szabályok betartásával végzik a feladatukat.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a rábízott személyes adatokat őrzött szerveren, biztonságos informatikai szabályok szigorú betartásával kezeli.
A papír alapon tárolt személyes adatokat őrzött irodahelyiségben, zárt szekrényben tartjuk.
11. Záró rendelkezések
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatának része. Az Adatvédelmi Tájékoztatót megtalálja az adatkezelő honlapján. www.bischitz.hu, az Adatvédelmi Tájékoztatót és az Adatfeldolgozók listáját az Adatkezelő titkárságán is eléri.


2020.08.                                                                               Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ.