Bischitz Johanna Központ

Család- és Gyermekjóléti Központ

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. Törvény értelmében a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől egy szolgáltató keretében működik. Erzsébetvárosban a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ keretein belül várja ügyfeleit, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ.

A Központ célja és feladata, hogy támogatást és szakszerű segítséget nyújtson Erzsébetváros közigazgatási területén élő nehéz élethelyzetben lévő lakosok, gyermekek és családjaik számára, meghatározott esetekben a főváros teljes területén élő további személyek részére a szociális munka eszközeivel, módszereivel és a szociális szakember készségeinek alkalmazásával.

A szolgáltatások igénybevétele a kapcsolatfelvétel módja szerint két módon történhet: az ügyfelek önként felkeresve kérik a Család-és Gyermekjóléti Központ segítségét a felmerülő problémák megoldásában, illetve a Család-és Gyermekjóléti Központ veszi fel hivatalból a kapcsolatot az ügyféllel, családdal a jelzés érkezése következtében (jogszabályban nevesített jelzési kötelezett szakember, intézmény, illetve állampolgári bejelentő tájékoztatására).

Szolgáltatásainkat térítésmentesen vehetik igénybe ügyfeleink, rendszerszintű segítését a következő szolgáltatási elemekkel valósítjuk meg:

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatellátása

A Családsegítő Szolgálat szakmai egység ellátja a Gyermekvédelmi törvényben, valamint a Szociális törvényben meghatározott feladatokat a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások vonatkozásában:

Sokféle probléma adódhat az ember élete során, mely akár életszakaszunktól függően befolyásolhatja azokra való reagálásunkat és lehet egyszer már sikerült megoldanunk egy helyzetet, de máskor segítségre szorulunk annak kezelésére. Bárkinél felmerülhet nehézség, akár szociális, mentális nehézséggel küzdő, hátrányos helyzetű, álláskereső, bántalmazott, szenvedélybeteg, pszichiátriai érintett, fogyatékkal élő, magányos, kapcsolati konfliktusokkal is küzdhet egy család, vagy egyén. A Családsegítő Szolgálat munkatársai ezeket a sokszor sokrétű problémákat ügyfeleik szoros együttműködésével fogalmazzák újra és dolgozzák ki közösen a megoldás felé vezető utat átérezve ügyfeleik élethelyzetét és nehézségeit.

A családsegítő feladata szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára támaszt nyújtani az életvezetési képesség megőrzésében, visszaszerzésében. Ez jelenthet akár információnyújtást, életvezetési probléma megoldását, trauma, veszteség esetén lelkitámogatást, vagy hivatalos ügyintézést is. Azon problématípusok ellátása, melyek fókuszában a gyermekveszélyeztetés fennáll az adott helyzet felderítését követően szükség esetén a Gyermekjóléti Központ munkatársaival együttműködve dolgozik tovább segítőnk az ügyfelével. Az ilyen esetek feltárása érdekében a Szolgálat jelzőrendszert működtet, és a beérkező jelzésekre azonnal reagál.

A Szolgálat közvetíti ügyfeleik számára azokat az alapellátás keretében nyújtott szolgáltatásokat is melyek a Humán Szolgáltató integráltsága okán a kerületben „házon belül” elérhető, illetve számára megoldást jelenthet pl.: gyermekek átmeneti otthonában, családok átmeneti otthonában való elhelyezés, helyettes szülői ellátás.

A Gyermekjóléti Központ szakmai egység ellátja az irányító jogszabályok hatósági jellegű feladatait, valamint biztosítja a speciális szolgáltatások megvalósítását.

Gyermekek veszélyezettségének esetén, abban az esetben ha még nem szükséges hatósági intézkedés szorosan együttműködik a Családsegítő Szolgálta munkatársaival. Ha a szülők együttműködését azonban nem sikerül elérni a gyermekek veszélyeztetettségének csökkentése érdekében, akkor a gyámhatóság határozata alapján a Gyermekjóléti Központ munkatársai az előírt kötelezettségek mellett nyújtanak gyermekjóléti szolgáltatást a család számára.

Előfordul, hogy nehéz döntést kell meghoznia kollégánknak mert a gyermekek családból való kiemelése, biztonságba helyezése elkerülhetetlen. Ellenben ebben az esetben is a gyermekek családba való visszaintegrálása a szülőkkel való közös munkájuk célja. Az esetmenedzserek az elhelyezést követően azon dolgoznak együtt a családdal, hogy a szülőkkel, nagyszülőkkel és testvérekkel való kapcsolattartás minél intenzívebb formában fennmaradjon, illetve a körülmények rendezését követően a családba visszahelyezés lehetővé váljon.

A Szolgáltatási Centrumban a gondozást és korrektív jellegű szolgáltatást végző családsegítő és esetmenedzser szakemberek itt, a Család-és Gyermekjóléti Központ székhelyén végzik. Feladatuk a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, továbbá az önjogú ügyfeleket támogató szociális segítőmunka biztosítása. Intézményünk jogi és pszichológiai tanácsadást nyújt a kerületi lakosok számára, a szolgáltatások mindkét telephelyen igénybe vehetőek, előzetes időpont egyeztetést követően.

 • adósságkezelési tanácsadás – Kertész u. 20. a Szolgáltatási Centrum
 • foglalkoztatási, munkaerőpiaci tanácsadás - Hutyra u. 11-15. szám a Fejlesztési Centrum
 • fogyatékosságügyi tanácsadás - Hutyra u. 11-15. szám a Fejlesztési Centrum
 • jogi és pszichológiai tanácsadás és konzultáció – mindkét telephelyen
 • mentálhigiénés szolgáltatások: családkonzultáció, családterápia - Hutyra u. 11-15. szám a Fejlesztési Centrum
 • mediáció - Kertész u. 20. a Szolgáltatási Centrum
 • kapcsolat és készenléti ügyelet - Kertész u. 20. a Szolgáltatási Centrum
 • óvodai-iskolai szociális segítő munka - Hutyra u. 11-15. szám a Fejlesztési Centrum

Szolgáltatásainkról bővebben:

A Humán Szolgáltató által biztosított és a lakosság által igénybe vehető adósságkezelési szolgáltatás célja, hogy segítséget nyújtson a felhalmozott közüzemi és lakbér díjhátralékkal küzdő kerületi lakosoknak a hátralék rendezésében és az újabb eladósodás megakadályozásában.

 

A Humán Szolgáltató által biztosított adósságkezelési program keretébe az alábbi hátralék típusok tartoznak:

 • lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhőszolgáltatási, víz-és csatornahasználati, szemétszállítási több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás).
 • közösköltség-hátralék.
 • önkormányzati lakbérhátralék.

Adósságkezelési programban való részvétel feltételei: 

 1. Adósságcsökkentési támogatás
 • az összes adósság haladja meg az 50.000 Ft-ot, de kevesebb legyen 400.000 Ft-nál és azok egyike legalább négy havi legyen, vagy a közüzemi díjtartozása miatt már a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá,
 • a hátralékkal rendelkező a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkezzen életvitelszerűen a kerületben éljen, és aki a kérelemmel érintett lakás tulajdonosa, bérlője vagy haszonélvezője,
 • háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
 • egyedülálló, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 163.875 Ft-ot
 • 2 fős család esetében 131.100 Ft-ot,
 • 3 és több fős család esetében 114.000 Ft-ot.
 • vállalja a legalább 25%-os önrész egy összegben, vagy írásosos megállapodás alapján a részletekben történő (önrész) megfizetését,
 • a Család- és Gyermekjóléti Központnál adósságkezelési tanácsadáson való részvétel vállalja.
 1. Hálózat Alapítvány támogatást nyújthat az adósságkezelési programban részt vevő kerületi lakos számára:
 2. a) hátralékkiegyenlítő támogatás a Díjbeszedő Holding Zrt.-nél fennálló, vagy lakbérben, illetve közös költség díj hátralékban levő víz-csatorna és szemétdíj tartozásokra.
 3. b) krízis támogatás a lakásbérleti szerződés felmondásával jogcím nélkülivé váló ügyfelek lakbér hátralékának rendezésére.

Az önkormányzat által nyújtható Lakásfenntartási támogatás II. támogatás mértéke és időtartama és folyamata: 

A közüzemi hátralékkal rendelkező az Önkormányzat Humánszolgálató Irodáján a lakásfenntartási támogatást csak abban az esetben igényelheti, amennyiben VII. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik, illetve az adósságkezelési tanácsadásra együttműködési megállapodást köt az adósságkezelési tanácsadóval.

 

Mit kell vállalnia az adóssággal rendelkező lakosnak a program keretén belül?

 1. a)4 hónapot nem meghaladó díjhátralékkal rendelkezők esetén együttműködés a Humán Szolgáltatóval (adósságkezelési tanácsadás), tárgyhóban befizetett közüzemi számlák bemutatása, továbbá adott esetben a részletfizetés teljesítését is igazolnia szükséges minden hónapban
 2. b) 4 hónapot meghaladó díjhátralékkal rendelkezők esetén a Humán Szolgáltató és a díjhátralékkal rendelkező között megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítése, a tárgyhóban befizetett közüzemi számlák bemutatása, és az adósságcsökkentési támogatás keretében, az önrész befizetésének igazolása szükséges.
 • Havonta minimum egy alkalommal a tanácsadójával személyesen találkozik és tájékoztatja adósságának alakulásáról, szerződést köt a tartozás önrészének megfizetéséről a szolgáltatókkal és saját havi és önrész befizetését igazolja.

 

 Amit még fontos tudni az adósságcsökkentési támogatásról:

 • Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő, szociális támogatásnak minősül.
 • Az adósságcsökkentési támogatás összegét vissza kell téríteni, ha a jogosult az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe vagy az általa vállalt önrész törlesztését nem teljesíti, valamint, ha az adósságkezelési szolgáltatás igénybevétele folyamán a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget, és annak okát nem jelzi a családgondozója felé.
 • Az adósságcsökkentési támogatás lezárulta után 24 hónapig, szankciós megszüntetés esetén 48 hónapig nem vehető ismételten igénybe.

 

A támogatást szabályozó helyi rendeletet az alábbi linken találja meg:

https://net.jogtar.hu/rendelet?council=erzsebetvaros&docid=A1600006.07R

A VII. kerületi álláskeresők komplex munkaerő-piaci csomagot vehetnek igénybe a Fejlesztési Centrumban! A tanácsadások személyre szabottak, egyszerű, praktikus tippeket sajátíthatnak el az álláskeresők az interjús szerepléssel, pályázati anyag elkészítésével és az álláskeresési színterekkel kapcsolatban. Az elhelyezkedést követően az utókövetés is biztosított. Az álláskereső klub elsősorban eszközhasználatban nyújthat segítséget: internetet, számítógépet és telefont használhatnak állásügyben a jelentkezők, illetve megtekinthetőek az aktuális álláshirdetések. Az álláskeresők egymást is tudják támogatni az információk megosztásával, tapasztalataik átadásával. A motivációs csoportban az érdeklődők találkozhatnak olyan emberekkel, akik hasonló cipőben járnak. Másokkal együtt megtanulhatnak olyan technikákat az álláskeresők, amelyek segítenek abban, hogy megtapasztalják az erőforrásaikat, növelni tudják az önbizalmukat, és új erőt tudnak meríteni. Értékfeltáró csoportunkban pedig lehetőség van az önismeret fejlesztésére is, ami elengedhetetlen a megfelelő képzés vagy munkalehetőség kiválasztásánál. A VII. kerületi általános, illetve középiskolás diákok részére pedig elérhetőek a pálya - és munkaorientációs foglalkozások. Forduljon bizalommal a foglalkoztatási tanácsadóhoz, vegye fel bátran a kapcsolatot az elérhetőségeink egyikén!

 

Elérhetőségek:

Foglalkoztatási tanácsadó:  Martzy Fruzsina

Telefonszám:                          06 1 322 02 72, 06 30 337 83 71

E-mail:                                    [email protected], [email protected]

Cím:                                        1074 Bp., Hutyra Ferenc utca 11-15.

 

Egyéni tanácsadások:           hétfő, kedd, csütörtök – időpont egyeztetést követően!

Álláskereső Klub:                 minden héten szerdán, 14-16h-ig! – nyílt csoport!

Motivációs csoport:              két hetente csütörtökönként, 14-16h! – 6 alkalmas foglalkozás!

Értékfeltáró csoport:           hétfőnként 15-18h-ig! – 7 alkalmas foglalkozás!

2018. szeptemberétől a család-és gyermekjóléti központok feladatai bővültek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel. E tevékenység keretein belül intézményünk a nevelési-oktatási intézményekben biztosít szolgáltatást.

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás célja, hogy a szociális munka módszereinek és eszközeinek segítségével munkatársaink az óvodás és iskolás korú gyermekek, tanulók sikeres előmenetelében, közösségbe való beilleszkedésében, egészségfejlesztésének támogatásában, veszélyeztetettségének megelőzésében, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében közreműködjenek. Prevenciós eszközök alkalmazásával segíti a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és a jelzőrendszer működését.

Az intézményekben dolgozó pedagógusokkal, iskolapszichológusokkal együttműködve prevenciós, készségfejlesztő, konfliktuskezelő, érzékenyítő, pályaorientációs csoportfoglalkozásokat tartanak.

A nevelési-oktatási intézményekben munkatársaink részt vesznek az intézmények életében. Jelen vannak a tantestületi értekezleteken, szülői értekezleteken és közösségi programokon.

Egyéni segítő beszélgetéseket folytatnak az azt igénylő gyermekekkel, szülőkkel és pedagógusokkal. Munkatársaink emellett kapcsolatot tartanak azokkal az óvodapedagógusokkal és osztályfőnökökkel, akiknek a csoportjában, osztályában segítségre szoruló, gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett gyermek jár. Segítik a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását.

Emellett nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy elősegítsék a gyermekekkel foglalkozó szakemberek kapcsolattartását, együttműködését.

 

Egyéni segítésen belül:

 • információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szociális ellátórendszer működéséről
 • hivatalok ügyek intézésében való segítségnyújtás, szociális ügyintézés
 • közvetítés különböző szolgáltatások elérére érdekében
 • konzultáció és segítő beszélgetés biztosítása gyermekek, szülők, pedagógusok és az intézményben dolgozók számára
 • tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más területein felmerülő problémák esetén
 • közvetítés a szülő és a pedagógus között

Csoportos tevékenység:

 • gyermek megfigyelése csoporthelyzetben
 • a tanulói közösségekben jelentkező nehézségek kezelésének támogatása
 • közreműködés a pályaorientációs csoportfoglalkozás tartásában
 • a szociális segítő által az intézményben megrendezendő esemény, akció megvalósítása
 • prevenciós csoportmunkák megvalósítása, pedagógusok vagy gyermekek által kért csoportmunka kidolgozása

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről bővebben: 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet

Munkatársaink elérhetősége szerepel az iskolák faliújságján, illetve az alábbi pontban:

Munkatársaink és elérhetőségei:

Berki Erzsébet óvodai és iskolai szociális segítő: 0630/572-5489.

Kocsis Andrea óvodai és iskolai szociális segítő: 0630/572-5604.

Magyar Ágnes óvodai és iskolai szociális segítő: 0630/167-6605.

2022-ben megkezdtük fogyatékosságügyi tanácsadói tevékenységünket a VII. Kerületi Család- és Gyermekjóléti Központban.

Munkánk során tanácsadást biztosítunk a fogyatékos személyek (látássérült, hallássérült, mozgássérült, autista, beszédfogyatékos, értelmi fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos) és családtagjaik  számára az alábbiakban:

 

 • Információ nyújtása a közszolgáltatások bármely területéről
 • Tájékoztatás a helyi szintű szolgáltatásokról, ellátásokról, intézményekről
 • Segítség nyújtása helyi szakemberek keresésében
 • Szükség esetén segítség a Család és Gyermekjóléti Központ többi szolgáltatása felé.
 • Munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás megváltozott munkaképességű munkavállalóknak
 • Tájékoztatás a segédeszközök beszerzési lehetőségeiről.
 • Közreműködés fogyatékossággal összefüggésben hivatalos ügyek intézésében.
 • Egyének és családok önálló életvezetési képességének megőrzése, fennálló problémák kezelése.
 • Rendszerszemléletű, komplex szociális segítő tevékenység nyújtása.
 • Igény esetén hozzátartozói csoportok szervezése, vezetése.

 

A fogyatékosságügyi tanácsadó területi illetékessége Budapest Főváros pesti oldal (V., VI., VII., VIII.IX., X., XIII., XIV., XV.,XVI.,XVII., XVIII.,XIX., XX.,XXI.,XXIII. kerület)

 

Elérhetőségek:

Fogyatékosságügyi tanácsadó: Frecska Vera
Telefonszám: 06 1 322 02 72, 06 30 788 55 14.
Cím: 1074 Bp., Hutyra Ferenc utca 11-15.

 

Együtt-lét csoport (alzheimer és demencia a családban) :                                 

2023. 10. 06. 14-16h-ig – nyílt csoport!
2023. 11. 10. 14-16h-ig – nyílt csoport!
2023. 12. 08. 14-16h-ig – nyílt csoport!

A Család- és Gyermekjóléti Központ ügyfelei számára ingyenes jogi tanácsadást biztosítunk. A szolgáltatás tanácsadás jellegű, segíti az eligazodást a problémák jogi vonatkozásait illetően, támogatást nyújt a jogi teendők meghatározásában. Ezen túlmenően a hatóságok, bíróságok felé történő beadványtervezetek szakszerűségét elősegítve, iratszerkesztés kérésére is lehetőség nyílik. A szolgáltatás ugyanakkor jogi képviselet ellátását nem biztosítja.

Ez egy olyan kiegészítő szolgáltatás, amely elsősorban a gyermekellátás (óvodai, iskolai pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek) jelzőrendszere által közvetített esetekben, tehát általában valamely javaslat nyomán érhető el a lakosság számára. Ez a szolgáltatás nemcsak a már gyermekvédelmi alapellátásba vagy védelembe vett ügyfél részére érhető el, hanem bárki kérhet segítséget, támaszt – legyen az gyermek, szülő, pedagógus, család -, aki tanácsot kérne, mert problémájára egymaga nem talál éppen választ, megoldást.

Egy-egy ügyféllel vagy családdal való segítő kapcsolat általában néhány alkalmas konzultációsorozatot jelent. Ez a segítő kapcsolat sohasem jelent pszichoterápiát. Előfordul azonban, hogy szükség van hosszabb távú, akár egy-két éves szakmai gondozásra is, ha ezt a probléma súlyossága (például egy elhúzódó gyász vagy más, súlyos krízisfolyamat) megkívánja. Azonban fontos, hogy a pszichológus kollégánk csak akkor tud segíteni, ha ügyfelünk saját maga is motivált arra, hogy közösen megoldást találjanak a problémára. Amennyiben szükséges, a pszichológus további diagnosztikus vizsgálatokat javasolhat, és a megfelelő intézményekbe közvetítheti ügyfeleit, hogy problémájukkal a legmegfelelőbb ellátásban részesülhessenek.

Munkatársaink családi, válási, iskolai (tanár-diák,diák-diák, tanár-szülő konfliktus esetén), mediációt tudnak biztosítani. A mediáció az alternatív vitarendezés egyik lehetséges módszere, amely során a felek egy semleges harmadik fél, a mediátor bevonásával próbálnak saját maguk megoldást találni a konfliktusukra. A mediátor nem ad tanácsot és nem dönt, hanem egy módszeres kommunikációs eszközzel segít a probléma mögött álló érdekek és szükségletek feltárásában azért, hogy egy olyan megoldás szülessen, amelyben mindkét fél érdekei érvényre jutnak. A mediátor feladata a felek közötti indulatok fékezése, a megoldásra váró érdekalapú konfliktus okának tisztásása és konstruktív párbeszéd kialakítása a felek között.

Szükség esetén családsegítőkkel, gyermekjóléti munkatársakkal egyéni pszichológiai tanácsadást, párterápiát, családterápiát, szülőkonzultációt is tudnak magas szakmai ismeretekkel rendelkező, képzett munkatársaink biztosítani Erzsébetváros lakossága számára, akik vállalják a családok segítését családi krízis (pl. válás, kapcsolattartási nehézségek, betegség, gyász stb.) esetén.

A kapcsolattartási ügyelet szolgáltatásra akkor van szükség, ha a találkozás természetes módja a gyermek érdekeit tekintve biztonságosan nem megvalósítható, vagy annak rendjében (időpontjában, helyszínében) az elvált szülők oly mértékben nem tudnak megegyezni, hogy az ellehetetleníti a gyermek távol élő szülőjével való kapcsolattartását. Ekkor a bíróság vagy a gyámhatóság - a kapcsolattartás megvalósulása érdekében - határozatban jelöl ki olyan semleges helyszínt, ahol a találkozás megtörténhet, és ahol szakemberek felügyelik annak lebonyolítását (felügyelt kapcsolattartás). A kapcsolattartási ügyelet szolgáltatás igénybevétele gyámhatósági vagy bírósági döntés alapján történik.

A készenléti szolgálat célja a Család-és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetben történő azonnali segítség, tanácsadás, lelki-segély vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, közismert telefonvonal biztosításával megszervezett szolgáltatás.