Gyógytornász

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Stratégiai és Fejlesztési Iroda Gyógytornász munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1071 Budapest, Lövölde tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges szakmai tudást és emberi értékeket magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. A Fejlesztési csoport tagjaként támogatást nyújt a Humán Szolgáltató eredményes működéséhez, közreműködik a hatékony és törvényes működésben, segítséget nyújt az intézményi kötelezettségek teljesítéséhez. Képviseli a fenntartó, a menedzsment és az ellátottak, azaz a Humán Szolgáltató érdekeit. A Humán Szolgáltató Mozgáscentrumában csoportos és egyéni gyógytorna és erősítő (TRX, alakformáló, stb.) órák vezetése, egyéni mozgásszervi tanácsadás egészséges és beteg kliensek számára. Aktív részvétel a Mozgáscentrum működtetésében, a szolgáltatások fejlesztésében, egyéb, más telephelyeken történő egészségfejlesztő, prevenciós témájú rendezvények előkészítésében és lebonyolításában. Kliensekkel való kapcsolattartás, toborzás. Együttműködés a Mozgáscentrum / Fejlesztési csoport csapatával, projekt és kommunikációs feladatok ellátása. Prevenciós és edukatív szakmai anyagok készítése. Esetenként helyettesítés az időseket ellátó szakmai egységekben: egyéni és csoportos gyógytorna foglalkozások tartása, a funkcionális vizsgálat eredményeként elkészített terápiás tervnek és egyéni ápolási terveknek megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Gyógytornász szak
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Érvényes ENKK és MESZK tagsági kártya
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyéb, a beosztás ellátásához a pályázó által relevánsnak tartott további más végzettség, képzettség
 • Releváns nyelvismeret legalább A2-es szinten
 • Referenciák bemutatása

Elvárt kompetenciák:

 • Magas szintű empátiás készség
 • Kiváló szintű együttműködési készség
 • A pozícióban általában elvárt terhelhetőség
 • Kiváló szintű pontosság, precizitás
 • Jó szintű stresszkezelő képesség
 • Kiváló szintű kommunikáció, prioritások helyes meghatározásának képessége

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 • Működési engedély és a MESZK tagsági igazolvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • bjhuman.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/128-3/2023, valamint a munkakör megnevezését: gyógytornász. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályázó fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Munkaruha juttatás.