Adósságkezelési tanácsadó

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Adósságkezelési tanácsadó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 év időtartamra szóló jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1073 , Kertész utca 11-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. Az adósságkezelési tanácsadó a lakhatási kiadáshoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére biztosít adósságkezelési szolgáltatást, a hatályos önkormányzati rendeletben foglaltaknak, valamint a lakosok részére rezsitámogatást biztosító további szervezetek eljárásrendjének megfelelően. Keressük azt a munkatársat, aki rendszerszemléletű szakmai tevékenységével olyan szociális segítő munkát végez, amely az ügyfél élethelyzetének, erőforrásainak feltérképezésén alapul. Új munkatársunk, az ügyfelek szükségleteire építve képes egyéni és csoportos életvezetési tanácsadást, valamint pénzügyi alapismeretek és pénzügyi tudatosság- tréning szervezésére, megtartására is - az adósságkezelési tanácsadás folyamatai mellett, hátrányos helyzetű célcsoportok számára. Részt vállal az Erzsébetvárosi Adósságkezelési Műhely működetetésében, az önkormányzati bérleményben élők hátralékkezelési eljárásrendének megvalósítása érdekében. Ismeri a gyermekvédelmi és szociális ellátórendszer intézményeit, az ügyfélút támogató és elfogadó vezetése érdekében. Az adósságkezelési tanácsadás keretében a fentiek mellett a tanácsadó feladata: a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, b) az ügyfél hozzájárulásával megvizsgálja háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra, d) az adósságkezelés időtartama alatt az ügyféllel kapcsolatot tart és személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltakat.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II.sz. mellékletében felsorolt tanácsadó munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően
 • A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Az adósságkezelés terén és/vagy az ügyfelekkel való kapcsolattartásban szerzett tapasztalat
 • Gyermekvédelmi területen szerzett legalább 1-3 év gyakorlat
 • Csoportokkal végzett szociális munka

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló kommunikációs készség,
 • Magasfokú problémamegoldó készség, proaktivitás,
 • Ügyfél- és eredmény-centrikus beállítottság,
 • Együttműködési készség,
 • Pontosság, precizitás és határozottság,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, a szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. Kérjük, motivációs levelében térjen ki az elvárt kompetenciák meglétének bemutatására.
 • Nyilatkozat arról, hogy a jogviszony létesítését megelőzően a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtja.
 • Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3.§ (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.
 • A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-55/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Adósságkezelési tanácsadó.

vagy

 • Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bjhuman.hu - 2022. október 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött és a hiánypótoltatási felhívás elmulasztása esetén a pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-55/2022, valamint a munkakör megnevezését: adósságkezelési tanácsadó. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat helyi rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt egyéb juttatások.