Bölcsődei ellátás

Mivel foglalkozunk?

A gyermekjóléti alapellátás részeként a bölcsődei ellátás keretében a családi neveléssel együtt - azt kiegészítve - biztosítjuk a gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, figyelembe véve a gyermek életkori és egyéb egyéni sajátosságait.

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás keretében napközbeni ellátást nyújt a családban nevelkedő - 20 hetestől 3 éves korú - kisgyermekek számára.
Ha a gyermek 3. életévét betöltötte, de még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, játszócsoport működtetésével, gyermekétkeztetéssel segíti a családokat.

A  bölcsődékben korai fejlesztő szakember segítségével lehetőség van a testi-lelki  fejlődésben enyhe fokon elmaradt, lassú fejlődésű gyermekek korai fejlesztő felkészítésére.

A bölcsődei ellátás célja, a családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével, kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.

A bölcsődei élet
A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését, személyiségének kibontakozását.
A kisgyermeknevelők meleg, szeretetteljes odafordulással, az életkornak, fejlettségnek megfelelő környezet kialakításával, a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét, a pillanatnyi mentális állapotát figyelembe véve segítik a gyermekek fejlődését. A gyermekek felé irányuló szeretet, elfogadás, és empátia fokozzák az aktivitást és az önállósulási vágyat.

A nevelés során a pozitív megnyilvánulásokat támogatjuk, megerősítjük, az önállósodáshoz elegendő időt biztosítunk. A gyermeket az új helyzetekhez fokozatosan szoktatjuk hozzá, amely segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a jó szokások kialakítását.

A gyermekeket a személyi állandóság biztosítása érdekében „saját”-gondozónő neveli, gondozza. Ő szoktatja be a bölcsődébe és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a gondozónője, a gondozás-nevelés mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését. A gyermekek biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezetben töltik napjaikat, barátságos, otthonos környezetben, életkoruknak megfelelő játékokkal játszhatnak.
A gyermekek rendszeres napirendje biztosítja a stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez, növeli a gyermek biztonságérzetét.

Napirend

A napirendről a letölthető dokumentumból tájékozódhat.

Étkezés
A bölcsődékben a napi négyszeri étkezés – reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna – során biztosított a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges megfelelő mennyiségű tápanyagok bevitele.
Az étrend összeállítását szakképzett élelmezésvezetők végzik, figyelembe véve a korszerű táplálkozási elveket, törekedve, hogy minél színesebb, változatosabb ételeket, minél többféle ételkészítési eljárással elkészítve tálaljanak, naponta mindig más kenyérfélét, tejféleséget, tojást, felvágottat, húsfélét, főzelékfélét, zöldségfélét és gyümölcsöt kapjanak.

Házirend

A házirendről a letölthető dokumentumból tájékozódhat.

Erzsébetvárosban három bölcsőde várja a gyermekeket:

 • Dob Bölcsőde (Dob utca 23.)
 • Lövölde Bölcsőde (Lövölde tér 1.)
 • Városligeti Bölcsőde (Városligeti fasor 39-41.)

A bölcsődék nyitva tartási ideje: hétfőtől péntekig 6.00 - 18.00 óra között.

Bölcsődébe járhat minden olyan gyermek, aki VII. kerületi, bejelentett állandó vagy tartózkodási lakcímmel rendelkezik, illetve a 1997. évi XXXI tv. 94. § (5) bekezdésének a) pontja értelmében aki ellátási területen kívüli lakcímmel rendelkezik.

Bölcsődei szolgáltatás igénybevételének egyéb feltételei:

 • akinek szülei (gondviselői) dolgoznak, illetve valamelyik szülője betegség vagy egyéb ok miatt ellátásáról nem tud gondoskodni
 • akinek szülője (gondozója) szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni
 • aki testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó felügyeletre, napközbeni ellátásra szorul

A gyermek bölcsődébe történő felvételét kérheti:

 • a szülő (gondviselő)
 • egyéb esetekben a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti továbbá:
  • védőnő, gyermekorvos
  • szociális-és családgondozó
  • gyermekjóléti szolgálat
  • gyámhatóság

Beiratkozás:

Mindhárom bölcsődében a gyermekfelvétel egész évben folyamatos. A bölcsődei jelentkezés mindhárom bölcsődébe személyesen vagy digitális úton a bölcsődék e-mail címén (; ; ) történik a Jelentkezési lapok beadásával.

 A jelentkezési adatlap a kapcsolódó dokumentumokból letölthető!

A bölcsődék megtekintése:

A beiratkozás előtt, a bölcsőde szakmai vezetőjével előzetesen e-mailben, vagy telefonon történt időpont egyeztetés után minden kedden és csütörtökön 9-11 óra között lehetőség van a bölcsőde megtekintésére.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • szülő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • gyermek TAJ kártyája, lakcímkártyája
 • külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás

A bölcsődei felvételhez szükséges dokumentumok:

 • szülő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • gyermek TAJ kártyája, lakcímkártyája
 • külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás
 • 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás a szülők munkavégzéséről; vagy igazolás bármely olyan egyéb tevékenységről, amely miatt a gyermek nappali ellátása a szülő/gondviselő által akadályoztatott
 • gyermekorvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges és a környezete fertőzésmentes
 • védőnő által kitöltött „Bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap”
 • a gyermek oltási könyve
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az arról szóló határozat
 • hátrányos helyzet vagy halmozottan hátrányos helyzet esetén az arról szóló határozat
 • speciális étrend igénylése esetén az azt alátámasztó szakorvosi vélemény/igazolás

Térítési díjak:

A bölcsődei ellátás és az étkezés is ingyenes a kerületben lakó bölcsődés korú gyermekek számára. A kerületen kívüli gyermekek számára is tudunk ellátást biztosítani, ez esetben az étkezési térítési díj 621 Ft/nap, kivéve, ha a 1997. évi XXXI. tv. 21/b § (1) bekezdése a) pontjában foglaltaknak megfelel.

A térítési díj összegét minden esetben a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg a 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet alapján.

Kedvezmények igényléséhez szükséges iratok:

A kedvezményre való jogosultságot alátámasztó okirat/okiratok (RGYK, HH, HHH határozat; 3 vagy több gyermek esetén a gyermekek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája; tartós betegségről, fogyatékosságról szóló hatósági igazolás/igazolvány/szakvélemény) szociális kedvezmény esetén: együtt élő családtagok kereseti igazolása, igazolás a családi pótlékról és gyesről, egyedülálló szülő esetében igazolás a gyermektartás összegéről, illetve tanúkkal aláírt igazolás az egyedülállóság tényéről, vagy a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés.

 

A Dob Bölcsőde a Kazinczy és a Síp utca között helyezkedik el. A forgalmas utcáról az udvarra lépve egy nyugodt, barátságos környezetbe kerülünk, ahonnan „ékszerdoboz”-ként emelkedik ki a két szintes bölcsőde épülete. Először 72 férőhellyel rendelkezett az intézmény majd a későbbiekben hozzáépített új épülettel még 48 férőhellyel bővült a Dob Bölcsőde. Hatalmas fái biztonságot nyújtó árnyékában a gyermekek szabad levegőn történő játékához szükséges mozgástér a füvesített felületű játszókertben biztosított.

Jelenleg 4 egység működik, az 5. egységet a Picúr Klub időszakos gyermekfelügyelet vette birtokba, melyet heti 2-3 alkalommal legfeljebb 4 órában vehetik igénybe a kerületi családok gyermekei. Az emeleten sószoba működik, amit a csoportok ősztől tavaszig előre meghatározott ütemterv szerint rendszeresen látogatnak, s ahol a felszereltségnek köszönhetően számos tevékenységre lehetőség nyílik. A terápia elsősorban az immunerősítést, az ellenálló képesség megnövekedését segíti elő.

Bölcsődénkben a kisgyermekek biztonságos testi-, lelki-, értelmi-, érzelmi-, szociális fejlődéséhez a szeretetteljes légkör, stabil napirend, esztétikus környezet illetve megfelelő  képesítéssel rendelkező kisgyermeknevelők és bölcsődei dajkák adnak biztos hátteret. Figyelemmel fordulunk minden gyermek felé. Törekszünk az egyéni tulajdonságaik, egyéni szükségleteik megismerésére. Bölcsődénkben nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek egyéni sajátosságához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti.

Fontos számunkra a gyermekek alkotó kedvének felébresztése, a gyermeki fantázia és kreativitás szabad kibontakoztatása. Ezért e korosztály fejlettségének megfelelő, változatos tevékenységet biztosítunk, nyitott teret engedve minden gyermek szabad alkotási vágyának. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekek a világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó felnőttekké váljanak.

Célunk a családokkal való jó, együttműködő kapcsolattartás és partneri viszony kiépítése, melynek céljából családi programokat szervezünk: Húsvétváró, Anyák/Apák napja, gyereknap, családi játszódélután, bölcsődei kóstoló, Márton nap, Adventi készülődés, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt, kicsiket és nagyokat.

A Lövölde Bölcsőde a közösségi közlekedéssel is könnyedén megközelíthető, tágas, fákkal benőtt Lövölde téren található. A kapuhoz érkezve vegyes érzések tölthetik el az érdeklődőket, hiszen egy lakóház előtt állnak, azonban a teljes felújításon átesett intézménybe lépve, mindez elmúlik, mert igazán otthonossá, barátságossá varázsoltuk bölcsődénket. 

Tágas, világos csoportszobáinkban 8 – 12 gyermek ellátása biztosított. A csoportszobák gyermekek számára tervezett, biztonságos és korszerű bútorokkal vannak berendezve, a helyiségek klimatizáltak. 
Az épület adottságai miatt sajnos nem lehetséges helyben a játszóudvar kialakítása, ezért a gyermekek levegőztetését a mellettünk lévő, bezárt óvoda játszókertjében oldjuk meg.  A teljesen felújított, biztonságos, a bölcsődés korú gyermekek igényeit kielégítő játék eszközökkel felszerelt játszókert a szomszédos házak között, védett helyen található, amely 10 perces sétával könnyen és biztonságosan megközelíthető a gyermekek számára. A sétához természetesen kérjük a szülők írásos hozzájárulását.

Az alapellátás családias környezetben jelenleg 40 férőhelyen, négy csoportban történik, ahol 2-2 szakképzett kisgyermeknevelő látja el a feladatokat, munkájukat bölcsődei dajka segíti. A Lövölde Bölcsődébe 17 hónapos kortól járhatnak gyerekek.
A bölcsődei ellátás során biztosítjuk az önfeledt játék lehetőségét, nyugodt légkört teremtünk és változatos játékokkal ismertetjük meg a gyerekeket. Lehetőség van alkotó, kézügyességet, gondolkodást és mozgást fejlesztő játékok kipróbálására. Fontosnak tartjuk a beszédfejlődés elősegítését is; sok mozgással kisért mondókával, énekelgetéssel és mesével próbáljuk a beszélőkedvet fenntartani. Kisgyermeknevelőink közül többen is rendelkeznek hangszeres tudással (cselló, fuvola és furulya), így a hozzánk járó gyermekeknek alkalmuk van az élőzene nyújtotta élmények felfedezésére is. 
A VII. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei számára biztosítjuk a korai fejlesztés lehetőségét/feltételeit a fejlődésükben megkésett gyermekek részére.  A gyógypedagógussal, logopédussal vagy mozgásterapeutával együttműködve minden esetben nagymértékű fejlődést érnek el kollégáink ezeknél a gyermekeknél, ezáltal tudunk az őket nevelő családoknak segítséget nyújtani.

A Lövölde Bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásként egy különálló csoportban, szolgáltatásként, időszakos gyermekfelügyeletet és játszócsoportot (Pöttöm klub) működtet. 
Kinek is ajánljuk ezeket a szolgáltatásokat? A kerületben lakó, bölcsődés korú gyermeket nevelő, otthon lévő anyukáknak. Szolgáltatásaink a családok számára többféle segítséget jelentenek. Egyrészt lehetőséget teremtenek az otthon nevelkedő gyermekek részére is a közösségben való játszásra a helyes közösségi szokások kialakítására, elsajátítására anélkül, hogy bölcsődébe járnának, másrészt szabadidőt biztosítanak az anyáknak, tudva, hogy szemük fényét szakemberre bízva, biztos helyen tudják. 
Mindkét szolgáltatás díja igazán pénztárcabarát: 431 Ft minden megkezdett óra után. Jelentkezni a 06 30 525 5622 telefonszámon lehet.

Városligeti Bölcsőde a Városligethez közeli, zöld övezetben található, a kerület bármely részéről könnyen megközelíthető. Jelenleg 125 férőhellyel, 5 csoporttal működünk, a gyerekek 20 hetes kortól kerülnek felvételre. A földszinti csoportokhozhoz játszóudvar, az emeleti csoportokhoz játszóterasz tartozik, mely jó idő esetén minden délelőtt, tavasztól őszig minden délután biztosítja a gyermekek számára a szabad levegőn való tartózkodást. Így biztosítani tudjuk, hogy a gyermekek délelőtt és délután a szabad levegőn tartózkodjanak, jó idő esetén pedig a szabad levegőn aludjanak.

Saját főzőkonyhával rendelkezünk, szakképzett élelmezésvezető irányításával készülnek el a gyerekek korának megfelelő ételek.A változatos étrenden belül a hozzánk járó kisgyermekek minden nap kapnak friss gyümölcsöt, zöldséget. Speciális étkezési igényű gyermekek ellátására/étkeztetésére is van lehetőség.

A gyermekek gondozását és nevelését szakképzett kisgyermeknevelők látják el, akiknek a munkáját szintén képzett dajkák segítik.  Alapvető célunk, hogy a gyermekek biztonságos környezetben, a koruknak megfelelő, korszerű tárgyi eszközökkel, játékokkal, bútorzattal felszerelt csoportszobákban és játszóudvarokon jól érezzék magukat a szülőktől távol töltött időben, miközben lehetőséget biztosítunk képességeik kibontakozásához, egyéni fejlődésükhöz. A mozgásos és nagymozgásos tevékenységek folyamatos biztosítása mellett a beszédfejlődés, a vizuális képességek és a finommotorika fejlődésének támogatása, a szociális készségek erősítése is a mindennapi játéktevékenységekbe ágyazva jelenik meg. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai életre megfelelően felkészítve kerüljenek ki a gyermekek a bölcsődéből. Intézményünkben a VII. kerületi Pedagógiai Szakszolgálattal és a Humán Szolgáltató pszichológusával szorosan együttműködve minden lehetőség adott korai fejlesztésre a fejlődésükben megkésett gyermekek számára.

Jól felszerelt torna szoba és sószoba rendszeres használata elősegíti a gyermekek egészséges fejlődését, immunrendszerük erősítését, megteremtve az egészségtudatos életmód alapjait.

Kiemelten fontosnak tartjuk a szoros együttműködést, a jó kapcsolatok kialakítását és fenntartását a családokkal, melynek érdekében közös ünnepeket, programokat szervezünk: farsangi mulatság, húsvéti és adventi kézműves délutánok, bölcsődei búcsúztató. Minden programon szívesen látjuk a szülőket, nagyszülőket, testvéreket is.

 

A Lövölde Bölcsődében a „Pöttöm Klub” keretében időszakos gyermekfelügyelettel és játszócsoporttal várjuk a gyermekeket és szüleiket. A Pöttöm Klub szolgáltatásait a kerületben lakó, bölcsődés korú gyermeket nevelő, otthon lévő anyukáknak ajánljuk.

Szolgáltatásaink a családok számára többféle segítséget jelentenek. Egyrészt lehetőséget teremtenek az otthon nevelkedő gyermekek részére is a közösségben való játszásra anélkül, hogy bölcsődébe járnának, másrészt az anyáknak szabadidőt biztosít, tudva, hogy szemük fényét szakemberre bízva, biztos helyen tudják.

 • Gyermekfelügyelet
  Reggel 7 órától délután 16 óráig várja a gyermekeket. A gyermekfelügyelet előzetes bejelentés alapján, heti 2-3 alkalommal, naponta maximum 4 óra időtartamra vehető igénybe.
  A gyermekek az első néhány alkalommal szüleikkel együtt ismerkednek az új környezettel és a kisgyermeknevelőkkel. A gyermekek az új helyzet elfogadása után már nagyon jól érzik magukat társaik között, édesanyjuk nyugodtan végezheti dolgát, szinte észre sem veszik, ha elmegy néhány órára.
  A szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke egészséges, rendelkezik a korának megfelelő oltásokkal; kitölti a kérdőívet a gyermek szokásairól, napirendjéről. A gyermekek személyi adatain túl rögzítésre kerül az anya neve, elérhetősége, illetve telefonszáma, valamint, hogy ki viheti el a bölcsődéből a gyermeket.
  A szolgáltatás díja 431 Ft/megkezdett óra.

 • Játszócsoport
  A Játszócsoport hétfői napokon, a délelőtti órákban vehető igénybe, előzetes bejelentkezés alapján.
  A játszócsoportban a szülők és gyermekeik együtt játszanak, ismerkednek más szülőkkel és gyermekekkel. Itt lehetőség van a gyermekek számára a társasági élet szokásainak elsajátítására, a társakkal való közös játék megismerésére. A gyermekek kipróbálhatják az alkotó, a kézügyességet, a gondolkodást és a mozgást fejlesztő játékainkat. A szülők a gondozónőktől tanácsot kaphatnak gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseikre is.
  A szolgáltatás díja 431 Ft/megkezdett óra. A szolgáltatás díját távozáskor a kisgyermeknevelőknél kell fizetni.

 • Étkezés
  A gyermekek részére étkezés is kérhető az előző napon. Az étkezés is ingyenes a kerületben lakó bölcsődés korú gyermekek számára. A kerületen kívüli gyermekek számára is tudunk ellátást biztosítani, ez esetben az étkezési térítési díj 621 Ft/nap, kivéve, ha a 1997. évi XXXI. tv. 21/b § (1) bekezdése a) pontjában foglaltaknak megfelel. Az előre megrendelt étkezést hiányzás esetén is ki kell fizetni, lemondani előző nap 9.30-ig lehet.
  A szolgáltatás és az étkezés díját távozáskor a kisgyermeknevelőknél kell fizetni.

A Dob Bölcsőde 2020.02.10-től alapellátáson túli, időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatással várja a bölcsődés korú gyermekeket. A szolgáltatás munkanapokon heti 2-3 alkalommal, legfeljebb napi négy óra időtartamban, előzetes bejelentkezés után vehető igénybe reggel 8 és délután 16 óra között. A szolgáltatás díja megkezdett óránként 431 Ft.

A PICÚR KLUB bölcsődei körülmények között biztosít lehetőséget a gyermek kortárscsoportban való szocializálódására és játékra, szakképzett kisgyermeknevelők felügyelete mellett. A fokozatos beszoktatási folyamat során a szülő és a gyermek együtt élik meg a közösségi létforma élményeit, az édesanyák/édesapák segítik Őket a kortársaik között a kapcsolatteremtésben, emellett ismeretséget szerezhetnek és tapasztalatokat gyűjthetnek, cserélhetnek hasonló élethelyzetben lévő családokkal.

A biztonságos, a korcsoport számára kialakított szakmai előírásoknak megfelelő környezetben a gyermekeknek teret biztosítunk arra, hogy saját tempójuk szerint fejlődhessenek. A korszerű játékokkal felszerelt bölcsődei egységben minden évszakban, az időjárásnak megfelelően tudjuk biztosítani a gyermekek szabad levegőn történő játéktevékenységét, ami a nagymozgás igény kielégítéséhez elengedhetetlen. A két csoportszobában a kisgyermeknevelők segítségével a korosztályra való tekintettel a finommotorika fejlesztése épp úgy megvalósítható, mint a verbális és non verbális kommunikáció fejlődésének segítése. A családokkal együttműködve szem előtt tartjuk a gyermekek kiegyensúlyozott testi, lelki, kognitív és szociális fejlődését. A bölcsődei napirenddel mintát és segítséget nyújtunk az otthoni napirend kialakításához és megtartásához, ezzel is hozzájárulva az egészséges életmódra neveléshez, és a jó szokások megalapozásához.

Az előzetes bejelentkezés során lehetőség van étkezés igénylésére. Az étkezés a kerületi lakcímkártyával rendelkező gyermekek számára az Erzsébetvárosi Önkormányzat helyi rendelete alapján térítésmentes. Az ételek a korosztálynak megfelelő, korszerű elvek figyelembe vételével készülnek. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek szükségleteinek megfelelő egészséges táplálkozási irányelvek szem előtt tartására. Sok friss gyümölcsöt és kerti veteményt biztosítunk a kisgyermekek számára. A szolgáltatás igénybe vétele történhet étkezés igénylése nélkül is.

A Bölcsődék heti étlapjáról a letölthető dokumentumból tájékozódhat. Míg heti diétás étrendünket  itt találhatják meg.

Intézményeink minden hétköznap reggel 6 és délután 18 óra közötti nyitva tartással működnek.

Elérhetőségek

Lövölde Bölcsőde
1071 Budapest, Lövölde tér 1.
+36 1 342 7607

Városligeti Bölcsőde
1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41.
+36 1 343 3567

Dob Bölcsőde
1074 Budapest, Dob u. 23.
+36 1 321 2577

  Kapcsolódó fájlok

 • Bölcsődei jelentkezési lap

 • Szakmai program 2022

 • 09. hét Bölcsődei étlap

 • 9. hét diétás étlapok