Szociális gondozó-Házi Segítségnyújtási Szolgálat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetHázi Segítségnyújtási Szolgálat - Szociális gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1074 Budapest, Dohány utca 22-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Házi segítségnyújtás keretében, területre kijáró gondozóként az ellátást igénybe vevő saját környezetében annak fizikai, mentális, szociális szükségleteinek biztosítása heti munkaterv szerint. Leggyakrabban elvégzendő szakmai és adminisztratív feladatok az ellátottnál alapvető gondozási, ápolási feladatok. Közreműködés a gondozott háztartásának vitelében, táplálkozásának segítésében, segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásban. Napi gondozási tevékenységről gondozási napló vezetése. Vészhelyzet elhárításában kapcsolattartás az ellátást igénybe vevő érdekében szociális, egészségügyi intézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, szociális gondozó, gerontológiai gondozó, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg-gondozó, szociális gondozó, szervező OKJ-s képesítés

•         Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Napi feladatain túl havonta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készenléti rendszerében való részvétel

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű empátia készség

•         precíz munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján a kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu   2021.október 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25/86/2021., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.