Szociális asszisztens - Család- és Gyermekjóléti Központ

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Család- és Gyermekjóléti Központ – szociális asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1073 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szociális asszisztensi teendőinek ellátása; a családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó munkatársak, továbbá a szakmai vezető napi feladatvégzésének támogatása, valamint közreműködik az intézmény egyéb programjainak megvalósításában.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II.sz. mellékletében felsorolt szociális asszisztens munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség,
 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális alapellátás területén – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat,
 • KENYSZI nyilvántartási rendszer ismerete,
 • Iratkezelésben, iktatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Illésné Kovács Erika részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bjhuman.hu - 2020. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/14-98/2020, valamint a munkakör megnevezését: Szociális asszisztens. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Önkormányzati rendelet alapján megállapított pótlék tárgyévre: Bruttó 30.000,- Ft/hó. Munkaruha költségtérítés.