Szakmai (egység) vezető

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Időskorúak Tartós Bentlakásos Otthona (Peterdy utca) Szakmai (egység) vezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

1071 Budapest, Peterdy utca 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. A munkaköri feladatok ellátása mellett feladata a Humán Szolgáltató idősek bentlakásos otthonában a Humán Szolgáltató Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és az otthon Szakmai Programjában foglalt szakmai vezetői feladatok szakszerű ellátása, irányítása, ellenőrzése, továbbá a törvényes, költséghatékony intézmény működtetés, a szolgáltatások jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Feladat továbbá az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a bentlakásos otthonban a szociális és közösségi szolgáltatási programokat, szociális ellátást nyújt. Feladatai: • a szociális szolgáltatásokra fordított erőforrások tervezése, figyelése és értékelése; • kapcsolattartás más szociális és egészségügyi szolgáltatókkal; • az egység képviselete konferenciákon, szemináriumokon; • az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek folyamatos monitorozása és a zökkenőmentes működés érdekében a jogszabályban előírt szakmai és technikai létszám biztosítása; • az intézmény orvosi, ápolói, takarítói, irodai kiszolgáló, karbantartó és egyéb személyzet munkatevékenységének koordinálása, irányítása, felügyelete és annak értékelése; • a szükséges jóléti programok és gondozó szolgáltatások koordinálása és értékelése; • kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása; • szakmai beszámoló készítése vezetői iránymutatások szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti intézményvezetői munkakör betöltésére előírt szakképzettségek valamelyike

•         A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

•         büntetlen előélet, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés (2c) pontjában foglaltakra

•         nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt

•         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         cselekvőképesség

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

•         Felhasználói szintű NRSZH Tevadmin (KENYSZI) + EESZT rendszerismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyéb, a beosztás ellátásához a pályázó által relevánsnak tartott további más végzettség, képzettség

•         Releváns nyelvismeret legalább A2-es szinten

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű vezetési képesség

•         Magas szintű empátiás készség

•         Kiváló szintű kommunikációs és együttműködési készség

•         A prioritások helyes meghatározásának képessége

•         Magas stresszkezelő képesség

•         A pozícióban általában elvárt terhelhetőség

•         Kiváló szintű pontosság, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, a szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. Kérjük, a motivációs levélben térjen ki az elvárt kompetenciák meglétének bemutatására a saját életpálya példáin keresztül.

•         Nyilatkozat arról, hogy a jogviszony létesítést megelőzően a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtja

•         A pályázó Kjt. 20/A. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a bíráló bizottság azokba betekinthet

•         Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. január 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Zsoltné szakmai vezető nyújt, a 06/30/846-0853 -os telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. II. emelet). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/25-95/2021, valamint a beosztás megnevezését: Szakmai (egység) vezető

vagy

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu; www.jobline.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-95/2021, valamint a beosztás megnevezését: Peterdy utcai Idősek Bentlakásos Otthona szakmai (egység) vezető. A kinevezésre négy hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humánszolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, mellett, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.