Szakmai (egység) vezető - Dob Bölcsőde

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dob Bölcsőde Szakmai (egység) vezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

1074 Budapest, Dob utca 23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakmai vezető feladata, az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátásának biztosítása, az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű működtetése, a magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, a gyermekek ellátásának teljeskörű megszervezése, a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, az adminisztráció pontos vezetése, valamint a felsővezetéssel való teljes mértékű együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2.sz. mellékletében felsorolt vezetői beosztásra vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Felhasználói szintű MÁK KENYSZI rendszerismeret

•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Legalább 3-5 év kisgyermeknevelői szakmai tapasztalat

•         Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes, részletes szakmai önéletrajz

•         Motivációs levél

•         A képesítést igazoló okiratok másolata

•         Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8 bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márton Beáta szakmai vezető nyújt, a 06/30/525-5564 -os telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Bizottsági meghallgatás és javaslat kialakítását követően, igazgatói döntés alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu  2021. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25/85/2021., valamint a munkakör megnevezését: szakmai vezető. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.