Óvodai és Iskolai Szociális Segítő - Család- és Gyermekjóléti Központ

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óvodai és Iskolai Szociális Segítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11-15.
1074 Budapest, köznevelési intézmények VII. kerületi telephelyei
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendeletében foglalt, gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó, köznevelési intézményekben végzendő szociális munka. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátása a Család- és Gyermekjóléti Központ, mint intézményegység óvodai és iskolai szociális munka feladatkörében. Erzsébetváros köznevelési és közoktatási intézményeiben szociális segítő munka eszközeivel támogatás nyújtása a köznevelési intézménybe járó gyermekek, a gyermek családja, az intézmény pedagógusai számára - egyéni, csoport és közösségi szociális munka végzésével. A feladatot részben kötött munkaidőben, 7 és 20 óra között látja el munkaidőkeretben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       
Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II. sz. mellékletében felsorolt óvodai és iskolai szociális segítő munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően. ,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
 •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 •       Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 •       Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 •       Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15.
A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Illésné Kovács Erika részére az E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.bjhuman.hu - 2020. szeptember 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e- mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/14-100/2020., valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Önkormányzati rendelet alapján megállapított pótlék tárgyévre: Bruttó 30.000,- Ft/hó, Munkaruha költségtérítés.