Kisgyermeknevelő - Városligeti Bölcsőde

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2022.06.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az 1997. évi XXXI. törvénynek, illetve 15/1998. (IV.30.) NM. rendeletnek és a Módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően, kisgyermeknevelői feladatok ellátása. Családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek gondozása, nevelése az érvényben lévő bölcsődei nevelés, gondozás alapelveinek megfelelően. Felismerni a gyermekek testi, lelki, pszichés igényeit és fejlődésüket támogatva kielégíteni azokat. Együttműködés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, családokkal. Az előírt dokumentációk naprakész vezetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Napközbeni kisgyermekellátás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II. sz. mellékletében felsorolt kisgyermeknevelő munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően
 •       A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 •       Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség
 •       Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőfokú képesítés, Csecsemő és kisgyermeknevelő

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       Kiváló szintű igényes, felelősségteljes munkavégzés
 •       Gyermekszeretet, empátia, megbízhatóság, csapatszellem

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 •       Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 •       Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3.§ (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.bjhuman.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-89/2021., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A jogviszony létesítésére 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. Amit kínálunk: bölcsődei pótlék, az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatás.