Intézményi jogász

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Intézményi jogász munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1072 Budapest, Nyár utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk A jog eszközével elősegíti a Humán Szolgáltató eredményes működését, közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában, segítséget nyújt a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez. Képviseli az ellátottak és egyben a Humán Szolgáltató érdekeit. Birtokában legyen az államra és a jogrendszerre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteknek, ismerje a jogintézmények elvi hátterét és gyakorlati működési módjait. Feladatai: • jogi tanács-, tájékoztatás adása, beadványok, szerződések és egyéb okiratok szerkesztése, a jogi munka megszervezésében való részvétel; • folyamatos jogszabályfigyelés és arról való tájékoztatás; • ellátotti hagyatéki ügyekben való teljeskörű eljárás; • a Humán Szolgáltató alapdokumentumainak karbantartása, azok módosításának teljes ügyvitele; • a tudomására jutott jogsértésekre a Humán Szolgáltató igazgatójának figyelemfelhívása, azok megszüntetése érdekében javaslat megtétele; • a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történő előkészítése és végrehajtása; • szerződések megkötésének segítése, a szerződésekből származó és egyéb igények érvényesítése, valamint a gazdálkodó szervezetek jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítése, jogi szempontból történő vizsgálata; • beruházásra, szolgáltatásvásárlásra, beszerzésekre irányuló szerződések, egyéb megállapodások aláírásra való előkészítése; • a jogi, illetve igazgatási munka megszervezése, irányítása, a Humán Szolgáltató belső szabályzatainak kidolgozása az adott szervezeti egységek szakmai vezetőinek együttműködésével, változások átvezetése; • a különböző munka és jogviszonyokkal összefüggő ügyekben való jogi tanácsadás ellátása; • szerződések, megállapodások, intézményi alapdokumentumok nyilvántartásának vezetése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •       Egyetem, Jogász szakképzettség,
 •       Köz és magánjogi ismeretek
 •       MS Office (irodai alkalmazások) magas szintű ismerete
 •       Irodai számítástechnikai alkalmazások felhasználói szintű ismerete
 •       Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Egyéb, a munkakör ellátásához a pályázó által relevánsnak tartott további más végzettség, képzettség.
 •       Releváns nyelvismeret legalább B2-es szinten

Elvárt kompetenciák:

 •       Rendelkezzen iratkezelési, szerkesztési ismeretekkel, a jogi, jogászi írás sajátos elemeivel,
 •       A jogi dokumentumok szerkesztésének szabályaival és technikáival.,
 •       Kimagasló szövegértési és fogalmazási képesség,
 •       Rugalmasság, önállóság,
 •       Magas fokú problémamegoldó készség, proaktivitás,
 •       Magas fokú szervezőkészség és kommunikációs képesség,
 •       Együttműködési készség,
 •       Pontosság, precizitás és határozottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz, motivációs levél, a szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. Kérjük, a motivációs levélben térjen ki az elvárt kompetenciák meglétének bemutatására a saját életpálya példáin keresztül
 •       Nyilatkozat arról, hogy a jogviszony létesítést megelőzően a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtja
 •       A pályázó Kjt. 20/A. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a bíráló bizottság azokba betekinthet
 •       Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Budavári-Sepsi Szilvia igazgatóhelyettes nyújt, a +36 30 525 5484 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. II. emelet). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/25-98/2021, valamint a munkakör megnevezését: Intézményi jogász.

vagy

 •       Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.bjhuman.hu; www.jobline.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-98/2021, valamint a munkakör megnevezését: intézményi jogász. A kinevezésre négy hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humánszolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.