Gazdasági vezető

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Gazdasági vezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1072 Budapest, Nyár utca 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gazdasági vezetői feladatok ellátása a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 9. és 11. §-ban foglaltaknak megfelelően: tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátása és irányítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
 • Magyar állampolgárság
 • A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett:
 1. a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy
 2. b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie
 • Gazdasági területen szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat
 • Gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret
 • Szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkezni a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális vagy egészségügyi intézmény gazdasági szervezetében szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Kontrolling területén szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • További szakirányú iskolai végzettség
 • Referenciák
 • Forrás NET program ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű stratégiai gondolkodás,
 • Jó szintű stressztűrő képesség,
 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
 • Kiváló szintű terhelhetőség,
 • Kiváló szintű pontosság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz bérigény feltüntetésével, motivációs levél, a szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Igazolás a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételről és a tevékenység végzésére jogosító engedély másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy a jogviszony létesítést megelőzően a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtja.
 • Nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
 • A pályázó Kjt. 20/A. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a bíráló bizottság azokba betekinthet.
 • Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • Igazolás a szakmai és/ vagy vezetői tapasztalatról (pl: kinevezés, megbízás, munkaszerződés, munkáltatói igazolás).

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóth Gabriella nyújt, a 06-1-462-3327 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata címére történő megküldésével (1073 Budapest, Erzsébet Körút 6. Niedermüller Péter polgármester részére. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KI/29142/2020/VIII , valamint a beosztás megnevezését: Gazdasági vezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.erzsebetvaros.hu

www.bjhuman.hu

1073 Budapest, Erzsébet Krt. 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés költségvetési referens munkakörbe történik, határozatlan időre, négy hónap próbaidő kikötése mellett.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bjhuman.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 15.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.