Fogyatékosügyi tanácsadó

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fogyatékosügyi tanácsadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A fogyatékosságügyi tanácsadó fő feladata, hogy komplex rendszerben gondolkodva a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyekre irányuló, célcsoport-specifikus ismereteivel támogassa az új és meglévő szolgáltatásaink szakmai fejlődését és kialakítását. Segítséget nyújtson mind az érintettek, mind a velük kapcsolatba kerülő szakemberek számára. A szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző kerületben élő közösségi csoportok támogatásához. Feladatai: • a lakosság szociális helyzetének és a területen élő fogyatékos személyek szükségleteinek felmérése, a veszélyeztetett csoportok feltérképezése, problémáik felismerése, igényeik, szükségleteik feltárása; • a szociális, családi, anyagi, elhelyezkedési, lakáskörülményekkel kapcsolatos, egészségügyi és egyéb problémák megbeszélése az ügyfelekkel, a szükséges szolgáltatás típusának meghatározása és az ezek eléréséhez szükséges információk rendelkezésre bocsájtása; • az ügyfelek közvetítése a megfelelő intézményhez, ahol anyagi támogatást, jogi tanácsadást, egészségügyi és/vagy szociális ellátást vehetnek igénybe; • életvezetési segítségnyújtás, információs jellegű tanácsadás, rehabilitációs foglalkozások szervezése; • a veszélyeztetettség megelőzése, kezelése céljából egészségmegőrző, -fejlesztő, mentálhigiénés tevékenység szervezése; • közvetítés az ügyféllel kapcsolatban álló oktatási, gondozási intézmények, egészségügyi szolgálatok, hivatalos és más intézmények, valamint az ügyfél és az intézmények között; • az ügyfelekről naprakész dokumentáció vezetése, ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok ellátása, • esetelemzés szakmai közösségekben, szakmai konferenciákon, fórumokon, rendszeres továbbképzéseken és tréningeken való részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, szociálpolitika, szociális munka területén,
 •       Büntetlen előélet, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés (2c) pontjában foglaltakra.
 •       nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 •       Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 •       Cselekvőképesség
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 •       MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete.
 •       Felhasználói szintű NRSZH Tevadmin (KENYSZI) rendszerismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Foglalkozási rehabilitáció és fogyatékosságok specifikumainak ismeretei terén szerzett tapasztalat
 •       A nyílt munkaerő-piaci és az akkreditált foglalkoztatók tevékenységével kapcsolatos ismeretek

Elvárt kompetenciák:

 •       Megbízhatóság, rugalmasság, terhelhetőség, precíz önálló munkavégzésre való alkalmasság,
 •       Mérhető ismeret, tudás, információ birtoklása az érintett szakterületről, munkakörről,
 •       Jó kommunikációs készség, csapatszellem, empátia, kitartás kapcsolatteremtő képesség,
 •       Felelősségtudat,
 •       Magas szintű empátiás készség,
 •       Kiváló szintű kommunikációs és együttműködési készség,
 •       Kiváló szintű pontosság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz, a szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 •       Nyilatkozat arról, hogy a jogviszony létesítést megelőzően a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtja.
 •       A pályázó Kjt. 20/A. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a bíráló bizottság azokba betekinthet.
 •       Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. január 10. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. II. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/25-97/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Fogyatékosügyi tanácsadó.

vagy

 •       Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.bjhuman.hu; www.jobline.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-97/2021, valamint a munkakör megnevezését: fogyatékosügyi tanácsadó. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humánszolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései mellett a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései is irányadók.