Fejlesztési csoport-Gyógytornász

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fejlesztési Csoport Gyógytornász munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1071 Budapest, Lövölde tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges szakmai tudást és emberi értékeket magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. A Fejlesztési csoport tagjaként támogatást nyújt a Humán Szolgáltató eredményes működéséhez, közreműködik a hatékony és törvényes működésben, segítséget nyújt az intézményi kötelezettségek teljesítéséhez. Képviseli a fenntartó, a menedzsment és az ellátottak, azaz a Humán Szolgáltató érdekeit. A Humán Szolgáltató Mozgáscentrumában csoportos és egyéni gyógytorna és erősítő (TRX, alakformáló, stb.) órák vezetése, egyéni mozgásszervi tanácsadás egészséges és beteg kliensek számára. Aktív részvétel a Mozgáscentrum működtetésében, a szolgáltatások fejlesztésében, egyéb, más telephelyeken történő egészségfejlesztő, prevenciós témájú rendezvények előkészítésében és lebonyolításában. Kliensekkel való kapcsolattartás, toborzás. Együttműködés a Mozgáscentrum / Fejlesztési csoport csapatával, projekt és kommunikációs feladatok ellátása. Prevenciós és edukatív szakmai anyagok készítése. Esetenként helyettesítés az időseket ellátó szakmai egységekben: egyéni és csoportos gyógytorna foglalkozások tartása, a funkcionális vizsgálat eredményeként elkészített terápiás tervnek és egyéni ápolási terveknek megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Gyógytornász szak

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Érvényes ENKK és MESZK tagsági kártya

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyéb, a beosztás ellátásához a pályázó által relevánsnak tartott további más végzettség, képzettség

•         Releváns nyelvismeret legalább A2-es szinten

•         Referenciák bemutatása

Elvárt kompetenciák:

•         Magas szintű empátiás készség

•         Kiváló szintű együttműködési készség

•         A pozícióban általában elvárt terhelhetőség

•         Kiváló szintű pontosság, precizitás

•         Jó szintű stresszkezelő képesség

•         Kiváló szintű kommunikáció, prioritások helyes meghatározásának képessége

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         Működési engedély és MESZK tagsági igazolvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-39/2022, valamint a munkakör megnevezését: Gyógytornász.

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-39/2022, valamint a munkakör megnevezését: gyógytornász. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályázó fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.