Esetmenedzser-Család- és Gyermekjóléti Központ

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Család- és Gyermekjóléti Központ Esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1073 Budapest, Kertész utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekekkel és családjaikkal végzett szociális munka, az 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a helyi rendeletek és Stratégia alapján. A hatósági intézkedésben érintett családokkal való szociális munka, továbbá közreműködés a Család-és Gyermekjóléti Központ speciális feladatainak ellátásában. Aktív részvétel az Intézmény szolgáltatásfejlesztési tevékenységében, projektjeiben

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II. sz. mellékletében felsorolt esetmenedzser munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

•         A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Gyermekvédelemi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3.§ (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-74/2021., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor a jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások, ruházati költségtérítés.