Esetmenedzser - Család és Gyermekjóléti Központ

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Család- és Gyermekjóléti Központ Esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2021. 11. 06-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1073 Budapest, Kertész utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekekkel és családjaikkal végzett szociális munka, a 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a helyi rendeletek és Stratégia alapján. A hatósági intézkedésben érintett családokkal való szociális munka, továbbá közreműködés a Család- és Gyermekjóléti Központ speciális feladatainak ellátásában. Aktív részvétel az Intézmény szolgáltatásfejlesztési tevékenységében, projektjeiben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II.sz. mellékletében felsorolt esetmenedzser munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően. ,
 •       Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 •       Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 •       A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Gyermekvédelmi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 •       Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 •       Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelölttel elbeszélgetést folytatunk. A kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.bjhuman.hu - 2021. július 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/25-54/2021., valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások, ruházati költségtérítés.