Családsegítő - Család- és Gyermekjóléti Központ

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Család- és Gyermekjóléti Központ – családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1073 Budapest, Kertész utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Családokkal végzett szociális munka az 1997. évi XXXI. törvény, illetve az 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a helyi rendeletek és Stratégia alapján. Részvétel és aktív közreműködés az integrált intézmény szolgáltatásfejlesztési tevékenységében, projektjeiben. A munkakör betöltéséhez elfogadható a felsőoktatás hatályos rendszere szerint kiadott, a tanulmányok befejezését tanúsító igazolás (a nyelvvizsga feltétel teljesítése alól a hatályos szabályok szerint a munkáltató haladékot engedélyezhet).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II. sz. mellékletében felsorolt családsegítő munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően. A munkakör betöltéséhez elfogadható a felsőoktatás hatályos rendszere szerint kiadott, a tanulmányok befejezését tanúsító igazolás (a nyelvvizsga feltétel teljesítése alól a hatályos szabályok szerint a munkáltatóhaladékot engedélyezhet,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség,
  • Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Hasonló munkakörben szerzett – legalább 1-3 év – szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
  • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
  • Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Illésné Kovács Erika részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bjhuman.hu - 2020. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/14-99/2020., valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások. Önkormányzat által megállapított pótlék tárgyévre: Bruttó: 30.000,- Ft/hó. Ruházati költségtérítés.