Család-és Gyermekjóléti Központ- Fejlesztő pedagógiai tanácsadó

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Család-és Gyermekjóléti Központ Fejlesztő pedagógiai tanácsadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1073 Budapest, Hutyra F. utca 11-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. A Család-és Gyermekjóléti Központ, a tanulási nehézségekkel, illetve iskolai beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek számára segítő szolgáltatást biztosít. A fejlesztő pedagógiai tanácsadó, tevékenysége során áttekinti a gyermek fennálló tanulási, iskolai problémáinak okát, illetve az intézményes, vagy intézményeken kívüli, egyéni megsegítés lehetőségeit. Új munkatársunk a probléma leküzdése érdekében a szülővel, illetve a többi, a család sorsrendezése érdekében érintett segítő szakemberrel folytatott konzultációt követően csoportos, illetve indokolt esetben egyéni fejlesztőpedagógiai foglalkozások keretében segítséget nyújt. Foglalkozásai során elsősorban tanulási képességfejlesztés, illetve tanulásmódszertani segítségnyújtás történik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Gyógypedagógus, pedagógus szakképzettség,
 • A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gyermekvédelmi, illetve hasonló területen szerzett legalább 1-3 év gyakorlat
 • Egyéb, a munkakör ellátásához a pályázó által relevánsnak tartott további más végzettség, képzettség

Elvárt kompetenciák:

 • Rugalmasság, önállóság,
 • Magasfokú problémamegoldó készség, proaktivitás,
 • Magasfokú szervezőkészség és kommunikációs képesség,
 • Együttműködési készség,
 • Pontosság, precizitás és határozottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.
 • Motivációs levél
 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja
 • A pályázó jelentkezésének elküldésével külön nyilatkozat nélkül is tudomásul veszi, hogy a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ az álláspályázatával összefüggő személyes adatait nyilvántartja és kezeli.
 • Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §- ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 02.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-54/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Fejlesztő pedagógiai tanácsadó.

vagy

 •  Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.bjhuman.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött és a hiánypótoltatási felhívás elmulasztása esetén a pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-54/2022., valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógiai tanácsadó. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat helyi rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt egyéb juttatások.