Család- és Gyermekjóléti Központ- Családsegítő

 

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Családsegítő munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésükfeltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendeletében foglalt, gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó, köznevelési intézményekben végzendő szociális munka. A családsegítő alapfeladatai közé tartozik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése,megszüntetése, illetve a családjaikban történő nevelkedésének elősegítése érdekében a Gyermekjóléti Központot felkereső, vagy jelzőrendszeri tagok által jelzett, küldött ügyfelek számára információ nyújtása, a kerületben elérhető, az érzékelt problémára fókuszálva szolgáltatás közvetítése.

A szociális segítőmunkát, továbbá az adatgyűjtéshez kapcsolódó tevékenységét részben „helybe vitt szolgáltatási színtéren”, az ügyfél lakókörnyezetében, illetve egyéb külső helyszínen végzi, mely szerint heti munkaidőkeretének nagyjából felét kötetlen munkaidő-beosztás keretében tervezi meg. Amennyiben a veszélyeztetettség az alapellátás körében nem megszüntethető, javaslatot készít elő hatósági intézkedésre, továbbá előkészíti a gyermek gondozási-nevelési tervét az esetmenedzserrel történő együttműködésben, annak iránymutatása szerint.

Tevékenységét a hatályos rendeletek, jogszabályi előírások szerint, továbbá az Intézmény szabályzatainak, a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezető és a Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai vezető utasításainak megfelelően dokumentálja. A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerre (GYVR) vonatkozó szabályokat, előírásokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A GYVR tervező és értékelő alrendszerében az adatrögzítést a mindenkori hatályos szabályozásnak megfelelően látja el. Az intézmény kötelezően vállalt feladatainak végrehajtásában (utcai szociális munka, krízisügyelet, kapcsolatügyelet, kórházi szociális munka) megállapodás keretében, illetve a vezetőutasítása szerint részt vesz. Heti rendszerességgel szakmai ügyeletet lát el, valamint fogadóórát biztosít a Központ telephelyén. Ennek keretében fogadja az intézményi egységhez fordulókat, illetve az általa gondozottakat.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. Az 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a 15/1998. IV.30.) NM rendeletében foglalt, gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó, köznevelési intézményekben végzendő szociális munka.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatokat várjuk e-mail formájában az címre, az azonosítószám: BJ/141-4/2024, valamint a munkakör: családsegítő megjelölésével. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 •  Magyar állampolgárság
 •  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II.sz. mellékletében felsorolt családsegítő munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelel

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 •  Pontosság, precizitás és határozottság,
 •  Kérjük, a motivációs levelében térjen ki az elvárt kompetenciák meglétének bemutatására a saját életpálya példáin keresztül.
 •  Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja
 •  A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • Rugalmasság, önállóság,
 •  Magas fokú problémamegoldó készség, proaktivítás
 •  Magasfokú szervezőkészség és kommunikációs képesség
 •  Együttműködési készség,

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 •  Családsegítő munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •  Gyermekvédelmi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •  Egyénekkel, csoportokkal végzett szociális munka
 •  Egyéb, a munkakör ellátásához a pályázó által relevánsnak tartott további más végzettség, képzettség

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 •  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 •  motivációs levél
 •  önéletrajz
 •  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.24. 00:00