Általános igazgató-helyettes (magasabb vezető)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Általános igazgató-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

1072 Budapest, Nyár utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • Az igazgató távolléte esetén (a gazdálkodási feladatok kivételével) ellátja az intézményvezetői feladatokat, az intézmény képviseletét és helyettesíti az igazgatót. • Koordinálja az intézmény területének operatív munkáját. • Operatív egyeztetéseket tart az elvégzett vagy folyamatban lévő feladatokról. • Ellátja az intézmény adminisztratív vezetését, valamint biztosítja az intézmény egységes működését. • Felügyeli az intézmény szabályzatainak, szerződéseinek elkészítését. • Ellenőrzési jogkört gyakorol az intézmény szervezeti egységei felett a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés tekintetében. • Gondoskodik az intézmény szakmai beszámolóinak elkészítéséről. • Kialakítja és működteti a minőségbiztosítás rendszerét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, vagy főiskolai végzettség az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerint: intézményvezetőkre vonatkozó előírások

•         Közigazgatási, legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

•         A pályázónak meg kell felelnie a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (továbbiakban:Kjt.) szereplő általános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, összeférhetetlenség hiánya, felsőfokú szakirányú végezettség) és azokat igazolnia kell.

•         Önkormányzati és szociális, egészségügyi területen lévő szakmai gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

•         stratégiai gondolkodás

•         döntési képesség

•         felelősségvállalás és felelősségtudat

•         eredményes és hatékony időgazdálkodás

•         rugalmasság

•         terhelhetőség, nagyfokú munkabírás

•         szakmai elhivatottság

•         kiemelkedő kommunikációs és problémamegoldó képesség

•         együttműködési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

•         Nyilatkozik arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Humánerőforrás-gazdálkodási vezető részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.bjhuman.hu - 2021. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát BJ/25-17/2021., valamint a munkakör megnevezését: általános igazgató-helyettes. A jogviszony létesítésére 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvántartási jogát.