Adekvát szolgáltatásszervezés a feladatalapú finanszírozás tükrében - a területi alapú ellátási modell bevezetése és tapasztalatai

„Meg kell erősíteni a gyermekvédelmi jelzőrendszert, hogy a szakemberek időben léphessenek, ha veszélyeztetett vagy bántalmazott fiatal kerül a látókörükbe” - erről az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára beszélt egy szakmai konferencián.

Czibere Károly kifejtette: egyetlen "elkallódott gyermek is sok", ezért szükség van az egészségügyi, köznevelési, szociális, családpolitikai ágazatok közötti gyakorlati együttműködésre.

A januárra tervezett jogszabály-módosítási csomag legfontosabb céljának a gyermekjóléti szolgáltatások megerősítését nevezte. (Az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján megjelent cikket ide kattintva olvashatja el!)


KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A KÉPZÉS INDOKOLTSÁGA:
A szociális ellátórendszer XXI. századi sajátos társadalmi-gazdasági kontextushoz igazodó, fejlesztésre irányuló törekvései szakmailag és gazdaságilag egyaránt hatékony megoldásokra ösztönzik a szociális szolgáltatókat. A szociális ellátórendszer modernizációja során a szolgáltató intézmények új kihívásokkal kell szembenézzenek a szolgáltatás-szervezés, munkaszervezés – és megosztás területén.
A tanfolyam hiánypótló, a humán szolgáltatások megújítását célzó törekvések gyakorlati megvalósításához kínál „kézikönyvet”, konkretizálva és nevesítve a feladatalapú finanszírozáshoz szükséges munkaszervezési feladatokat, alternatívát kínálva a hatékonyabb feladatellátáshoz szükséges strukturális átalakítások menetére, adekvát válaszokat adva az átszervezéssel rendeltetésszerűen együtt járó dilemmák, nehézségek minimalizálására.

A 2013. év decemberében megalkotott Egészségügyi és Szociális Ágazati Stratégiai Terv - és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási Terv – iránymutatásai megteremtik a feladatalapú finanszírozáshoz szükséges szakmai keretet az intézményekre váró munkaszervezési feladatok elvégzéséhez. A Stratégiára épülő Területi alapú Ellátási Modell hiánypótló, mintaprogram, az adekvát szolgáltatás-szervezés lehetséges útja, mely garanciális minőségügyi programként funkcionálhat az új gazdasági-társadalmi kihívásokhoz igazodó szakmai működés rendszerében.

2014. május 23-án a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ konferenciát tartott a szociális és egészségügyi ágazat átszervezéséről, melyen a terület szakemberei megismerkedhettek az Erzsébetvárosban mintaprogramként megvalósuló Területi Ellátási Modellel (TEM). Az ellátási modell mind helyi, mind országos szinten érdeklődésre tartott számot, a szakmai napra érkeztek szakemberek Mezőcsátról, Bátonyterenyéről, Sárospatakról és fővárosi kerületekből is. A program interaktív záró részében a résztvevők innovatívként értékelték a modellkísérletet, igény mutatkozott annak mélyebb megismerésére és átvételére is.

A képzés célja, hogy a képzésen résztvevő szakemberek:

 • átfogó képet kapjanak a szociális ellátórendszer modernizációját célzó törekvésekről, a szükséges szemléletváltás szakmai és gazdasági hátteréről, a kapcsolódó jogszabályi változásokról,
 • megismerjék az Egészségügyi és Szociális Ágazatai Stratégiát, a kapcsolódó Szolgáltatási Tervet és a ráépülő mintaprogramot, a Területi alapú Ellátási Modellhez kapcsolódó megvalósítási programot,
 • felkészüljenek a szociális ellátórendszer hatékonyságát célzó átszervezési feladatok akadálymentes megvalósítására,
 • megszerezzék a képzés során szerzett tapasztalatok megosztásához szükséges készségeket, és képessé váljanak további fejlesztési javaslatok megfogalmazására.

A képzés célcsoportja:

 • A személyes gondoskodást végző intézmények vezetői,
 • gyakorló szakemberek, akik a családi- és gyermekjóléti alapellátások területén végzik tevékenységüket.

A képzésre történő jelentkezés feltétele: közép-, illetve felsőfokú szociális végzettség.

A képzés során elsajátítható ismeretek, a képzés várható eredményei:

 • A résztvevők megismerik a képzéshez kapcsolódó szakkifejezéseket, koncepciókat, a minőségügyi programokban rejlő lehetőségeket.
 • Képessé válnak az ügyfélközpontú működés irányába vezető munkaszervezési feladatok elvégzésére, elsajátítják az eredményes a szolgáltatás-szervezéshez szükséges ismereteket, képessé válnak az ügyfélkörük igényeinek professzionálisabb kiszolgálására.
 • Eredményesen tudják kezelni a fejlesztésekkel járó átszervezési, munkaszervezési folyamatok során fellépő nehézségeket és speciális helyzeteket, képessé válnak célirányos fejlesztő javaslatok megfogalmazására.
 • A résztvevők a tevékenységek tervezésével és szervezésével kapcsolatos, képzés során szerzett gyakorlati ismereteiket alkalmazni tudják a mindennapi munkájuk során, az ügyfélközpontú feladatellátáshoz szükséges új szemlélet hatással lehet szakmai kommunikációjukra.


A KÉPZÉS TÉMAKÖREI:

1. Kompetenciafejlesztés

1.1 Bevezetés, programismertetés, logisztika. A program kereteinek, céljainak, tematikájának és módszereinek ismertetése. Egyéni bemutatkozások.
1.2 Kommunikációs torzulások. Játékok a kommunikáció torzulásának és jelentőségének demonstrálására. Akadályok egymás megértésében. Szervezeti kommunikációs minták.
1.3 Problémamegoldás. Versengés és együttműködés.
1.4 A bizalom köre. Csoportos gyakorlatok a bizalom élményének, fontosságának megtapasztalására. Bizalom térkép – a kapcsolatrendszeres feltérképezése a bizalom szintjének szempontjából.
1.5 A tapasztalatok összegzése, megbeszélése. Záró kör.

2. A szociális szolgáltatások intézményrendszere, gazdasági és jogi szabályozása. Feladatközpontú szolgáltatásszervezés.

2.1 Az Önkormányzati rendszer és a gazdasági működés. A feladatalapú finanszírozás és szakmai indokoltsága. A párhuzamos szolgáltatások felszámolásának igénye.
2.2 Ellátásszervezés; a pénzbeli és természetbeni juttatások, a személyes gondoskodás körébe tartozó kötelezően ellátandó és önként vállalt támogatási formák szolgáltatásszervezési lehetőségei (integrált és önálló intézményi struktúrában). Költségoptimalizálás.

3. Az intézményközpontú és ügyfélközpontú működés ellentmondásai. A szolgáltatásintegráció.

3.1 Az ügyfél erőforrásai. Az intézményi szolgáltatások köre, a külső és a közösségi erőforrások. Ki az ügyfél, kinek az ügyfele? (Közös) ügyfélkör meghatározása az egyes szolgáltatástípusokban.
3.2 A kötelező és az önkéntes igénybevétel. Pszichés viszonyulás és motiváció. Probléma- vagy megoldás-utak? A szolgáltatások bemeneti rendszere, a kimenetvezérelt működés hiánya. Miért marad?

4. Szolgáltatásintegráció, az intézményi színtér és az ügyféligények.

4.1 A szolgáltatás elérés egyenlőtlenségei az intézményközpontú működésben. Az ügyfélközpontú ellátás szempontrendszere.
4.2 A szakmai integráció gazdasági és szervezeti integrációtól független kihívásai. Szemléletváltás a segítő munkában.
4.3 A szolgáltatásintegráció megvalósítási lehetőségei. A Területi alapú Ellátási Modell (TEM) és Szolgáltatási terv.

5. A TEM modell bevezetése és munkaszervezési fázisai.

5.1 Az előkészítés fázisai, az ügyfélszempontok elsődlegessége.
5.2 Az intézményi színtér feladatai, belső átszervezés. Az előkészítés fázisai, a tájékoztatás, képzés és az intézményi szabály- és dokumentációs rendszer. A munkaszervezés minőségügyi garanciái. A kiemelt ügycsoportok meghatározása.
5.3 A TEM bevezetésének lépései. A szociális térkép. Minőségfejlesztési programok, protokollok.
5.4 A helyi erőforrások felhasználása, a külső források beépülésének lehetőségei a segítő folyamatokba. A jelzőrendszeri működés átalakulása.
5.5 Szakmaközi együttműködés a szolgáltatásintegrációban. Körzeti fórumok létrejötte.
5.6 Projektfeladat. Saját intézménytípusra szabott rövid megvalósítási program elkészítése a tanfolyam során elsajátítottak és elkészített segédanyagtár alapján (egyéni munka, csoportmunka).

6. A minőségügyi fejlesztés lehetőségei. A feladatfinanszírozás és a kompetenciahatárok.

6.1 Adatgyűjtés és információáramoltatás. A belső jelzési kötelezettség a speciális tagságot jelentő integrált intézményi struktúrában. A nyilvántartások rendszere a TEM modell keretében.
6.2 Szolgáltatáscélok, a segítségnyújtás lépései. A megtartó és a fejlesztő szolgáltatástípus. Jó gyakorlatok az intenzív ügyféltámogatásban, intenzív családtámogatási program.

  Kapcsolódó fájlok

 • Képzéssel kapcsolatos technikai információk