Szociális munkás (projekt feladatok)

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szociális munkás (projekt feladatok) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1073 Budapest, Kertész utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A VEKOP-6.2.1-15 azonosító számú „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” pályázat keretében megvalósítandó, erzsébetvárosi program célja a VII. kerület krízistömb besorolású területeinek rehabilitációja. A beavatkozások átfogó célja egy szociális célú kiegyensúlyozó rehabilitáció, melyben a fizikai beavatkozások fókuszpontja a „krízistömb” besorolású terület, ám a célcsoport fejlesztése - jelenlét típusú szociális munka keretében - az akcióterületi lakosság egészére fókuszál. A tervezetten megvalósuló mentorálás jellegű, szociális munkások által végzett tevékenység célja a szegregátumban élők felzárkóztatásának elősegítése, a problémák feltárása és kezelése, segítségnyújtás a mentális és életvezetési problémák megoldásában rendszerszinten és egyénekre lebontva. Az akcióterületen 30 főt érintő egyéni fejlesztési terv készül, mely minimum 3 havonta felülvizsgálatra kerül. A szociális munkások feladata a kapcsolatteremtés, bizalom kialakítása az akcióterületen élőkkel, a fejlesztési tervek elkészítése és szükség szerinti módosítása, majd a program teljes ideje alatt az egyéni kísérés, esetmenedzselés biztosítása. A támogatott családokat elsősorban helybe vitt szolgáltatási színtéren (otthonukban) látják el a szakemberek. Egy szociális munkás maximum 30 főt lát el a célcsoporttagok közül.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. részében felsorolt családsegítő intézményi munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően

•         Az EFOP keretében megvalósuló központi módszertani képzésen való részvétel vállalása

•         A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §- ának(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

•         Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

       

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a  pályázati  anyagban  foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással összefüggő  kezeléséhez  hozzájárul

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•         Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §- ának(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2018. december 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázat jelenleg 1 évre szól de, 2021 május 31-ig hosszabbításra kerülhet. Kérjük az e- mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/73-101/2018., szociális munkás. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. A bérezés megegyezés szerint. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.