Szakmai Vezető Helyettes – Varázsdoboz Játszóház

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szakmai vezető helyettes beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 évig szól.

A munkavégzés helye:

1074 Budapest, Dob utca 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaidőkeretben történő foglalkoztatás, heti 40 órában, hétfőtől vasárnapig 8 órától 20 óráig. A szakmai vezető távollétében a vezetői feladatok ellátása. - A szakmai vezető távollétében: - A Játszóházban dolgozók munkabeosztásának elkészítése, szükség szerint a helyettesítési rend kidolgozása - A Játszóház működési rendjének betartatása - A Játszóházi dolgozók szakmai munkájának ellenőrzése, felügyelet - A havi munkaügyi dokumentációk, pénzügyi elszámolások összeállítása - Vendégek fogadása, tájékoztatása és kiszolgálása - Játéktér rendben tartása (játékok ki és elpakolása) - Gyermekek felügyelete, gyerekekkel való közös játék - Rendezvények (születésnapok) levezénylése, felügyelete - A Játszóház házirendjének betartatása - Recepció területének rendben tartása - Büfé kirakatának megadott szempontok szerinti töltése, rendben tartása, a készlet folyamatos nyomon-követése, utánrendelések előkészítése - Büfé terület tisztán tartása - Kávék, teák elkészítése - Konyhai feladatok ellátása - Kasszázás - Vonalkódos beléptető rendszer kezelése - Napi munkavégzéséről munkanapló készítése - A Játszóház működéséhez kapcsolódó adattáblák, dokumentációk naprakész vezetése - Statisztikai adatok szolgáltatása a munkavégzésével kapcsolatban a projektcsoport részére - A fent felsorolt feladatokon túl ellátja a munkakörébe utalt egyéb feladatokat. Részt vesz az óvodai és iskolai szociális munka feladat ellátásában. Játszóház pénzkezelésre vonatkozó feladatai: - Térítési díjak beszedése, pénzkezelés a Pénzkezelési Szabályzat szerint, - pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok kiállítása, kezelése, - pénzforgalom nyilvántartása, - pénzeszközökkel és kapcsolódó bizonylatokkal történő elszámolás. Ehhez kapcsolódó vezetői feladatok: - pénzkezelés, nyilvántartás és elszámolás irányítása, ellenőrzése, - kapcsolódó pénzügyi tervezési feladatok segítése, adatszolgáltatások.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•     Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II.sz. mellékletében felsorolt alternatív nappali ellátás foglalkoztató munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően

•     Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•     Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

•     A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §- ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•   A pályázó nyilatkozata arról, hogy a  pályázati  anyagban  foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással összefüggő  kezeléséhez  hozzájárul

•   Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•  Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §- ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2019. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e- mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-4 /2019. Szakmai vezető helyettes. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerül sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: Erzsébetvárosi szociális ágazati pótlék a tárgyévben. - Munkaruha juttatás.