Óvodai és Iskolai segítő - Család- és Gyermekjóléti Központ

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodai és iskolai segítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1073 Budapest, Kertész utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendeletében foglalt, gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó, köznevelési intézményekben végzendő szociális munka. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátása a Család- és Gyermekjóléti Központ, mint intézményegység óvodai és iskolai szociális munka feladatkörében. Erzsébetváros köznevelési és közoktatási intézményeiben szociális segítő munka eszközeivel támogatás nyújtása a köznevelési intézménybe járó gyermekek, a gyermek családja, az intézmény pedagógusai számára - egyéni, csoport és közösségi szociális munka végzésével. A feladatot részben kötött munkaidőben, 7 és 20 óra között látja el munkaidőkeretben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•      Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II.sz. mellékletében felsorolt óvodai és iskolai szociális segítő munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően. (A munkakör betöltéséhez elfogadható a felsőoktatás hatályos rendszere szerint kiadott, a tanulmányok befejezését tanúsító igazolás.)

•         Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

•         A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó vezetői megbízás esetén, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §- ának(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         Mediátor, élménypedagógiai végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a  pályázati  anyagban  foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással összefüggő  kezeléséhez  hozzájárul

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2019. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-8/ 2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai segítő. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: Munkavégzéshez szükséges helyi közlekedési bérlet. Erzsébetvárosi szociális ágazati pótlék a tárgyévben. - Munkaruha juttatás.