Esetmenedzser (Szociális diagnózis szakértő) - Család- és Gyermekjóléti Központ

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Család- és Gyermekjóléti Központ Esetmenedzser (Szociális diagnózis szakértő)munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2020. 11. 06-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1073 Budapest, Kertész utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64/A. §-ban leírtak alapján elvégzendő feladatok. Az esetmenedzser szociális diagnózist készít a család- és gyermekjóléti szolgálat javaslatára, ha olyan szociális szolgáltatás vagy gyermekjóléti alapellátás igénybevétele válik szükségessé, amelyben az ellátott vagy család nem részesül vagy azt a szolgálat más okból szükségesnek látja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

•   Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II. sz. mellékletében felsorolt esetmenedzser munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően

•  Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•  A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

•   Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•   Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•   Gyermekvédelmi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•   A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•   Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•   Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•   Elektronikus úton Illésné Kovács Erika részére az e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•   www.bjhuman.hu - 2019. augusztus 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/35-71/2019., valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: Szociális ágazati összevont pótlék, - Havi 30.000,- Ft Önkormányzati rendelet alapján megállapított pótlék a tárgyévben, Ruházati költségtérítés.