Bölcsődei dajka - Dob Bölcsőde

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Dob Bölcsőde Bölcsődei dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1074 Budapest, Dob utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kisgyermeknevelő munkájának segítése. Higiéniai és takarítási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

•8 Általános

•Magyar Állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

•Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata

•Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

•A pályázó nyilatkozata arról, hogy a  pályázati  anyagban  foglalt  személyes  adatainak  a  pályázati  eljárással összefüggő  kezeléséhez  hozzájárul

•Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §- ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. II. emelet). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/73-95/ 2018, valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődei dajka.

•Elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•www.bjhuman.hu - 2018. november 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/73-95 /2018., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A jogviszony létesítésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. Amit kínálunk: - Évi 96.000,- Ft béren kívüli juttatás a tárgyévre, Havi 12.000,- Ft Erzsébetvárosi szociális ágazati pótlék a tárgyévben - Munkaruha juttatás.